Przetargi na budowę dróg w Polsce – jak przebiega procedura przetargowa?

Budowa dróg to złożony proces. Aby zminimalizować wymagany czas i wysiłek, zwykle stosuje się przetargi drogowe. Przetarg to proces składania ofert, w którym wykonawcy konkurują ze sobą, aby dostarczyć usługi lub materiały po jak najniższych kosztach. Dzięki temu rząd może uzyskać najlepszy stosunek jakości do ceny. Istnieją dwa główne rodzaje przetargów drogowych: przetarg prosty i przetarg negocjacyjny. Przetargi proste są otwarte dla wszystkich wykonawców, natomiast przetargi negocjowane wymagają zaproszenia ograniczonej liczby wykonawców w drodze procesu zapraszania. Niniejszy artykuł wyjaśnia, jak szczegółowo wygląda proces przetargowy, w tym jak oceniane są oferty oraz kiedy najbardziej wskazane jest zastosowanie przetargu w porównaniu z przetargiem nieograniczonym lub procesem zapraszania do udziału w projektach budowy dróg w Polsce.

Co to jest przetarg drogowy?

Przetarg drogowy to proces, w którym rząd wybiera wykonawcę do realizacji konkretnego projektu budowy drogi. Przetargi zazwyczaj zawierają szczegóły projektu, takie jak długość i rodzaj odcinka drogi do zbudowania, liczbę pasów ruchu oraz liczbę wymaganych mostów i przepustów. Zazwyczaj jest to proces mający na celu wybór jednego wykonawcy, który zrealizuje projekt. W zależności od projektu, proces przetargowy może być otwarty (wszyscy oferenci są zapraszani do składania ofert) lub oparty na zaproszeniach (tylko ograniczona liczba wykonawców jest zapraszana do składania ofert). Dla danego projektu może być jeden przetarg lub kilka przetargów. Projekty budowy dróg, które mogą wymagać przetargu, obejmują:

Przetarg prosty

W przetargu prostym rząd ogłasza przetarg na konkretny projekt. Wszyscy wykonawcy są zapraszani do złożenia oferty. Proces przetargowy jest otwarty dla wszystkich wykwalifikowanych wykonawców, w tym dla dotychczasowego wykonawcy. Oznacza to, że rząd nie musi zapraszać konkretnych wykonawców do udziału, ale wszyscy wykwalifikowani wykonawcy mogą zostać zaproszeni do składania ofert. Jest to zwykle najbardziej opłacalny proces, ale jest też najbardziej ryzykowny, ponieważ przetarg może wygrać wykonawca, który jest albo zbyt drogi, albo ma zbyt niską jakość.

Przetarg negocjacyjny

W przetargu negocjacyjnym rząd ogłasza przetarg na konkretny projekt, ale zaprasza ograniczoną liczbę wykonawców poprzez proces zaproszenia. Każdy zaproszony wykonawca jest sprawdzany, aby upewnić się, że spełnia kryteria zaproszenia. Zazwyczaj proces zapraszania do udziału w projekcie budowy dróg w Polsce obejmuje następujące kroki:

  • Rząd przygotowuje zaproszenie do przetargu (ITT). – Rząd publikuje ITT i określa projekt, który ma być zbudowany oraz termin składania ofert.
  • Wykonawca składa ofertę i kryteria oceny.
  • Zainteresowane strony oceniają ofertę.
  • Instytucja zamawiająca (zwykle organ publiczny) ocenia oferty.
  • Wykonawca z najniższą ofertą otrzymuje kontrakt.

Jak działa przetarg w Polsce?

W Polsce proces przetargu drogowego jest podobny do tego stosowanego w Niemczech i innych krajach europejskich. Po otrzymaniu zapytania ofertowego, zamawiający będzie:

 • Prześwietla wszystkie oferty zgodnie z procedurą zaproszenia.
 • Jeśli wykonawca zostanie zaproszony do udziału w przetargu, składa ofertę zgodnie z kryteriami określonymi w zaproszeniu.
 • Jeśli wykonawca nie zostanie zaproszony, zamawiający podejmie decyzję o przyznaniu projektu w ramach przetargu nieograniczonego.

Kryteria oceny ofert w budownictwie drogowym

Kryteria oceny ofert dla projektu budowy dróg są bardzo ważne zarówno dla rządu, jak i dla wykonawcy, który wygra przetarg. Kryteria te są ważne, ponieważ wykonawca musi spełnić te wymagania, aby wygrać przetarg. Na przykład, wykonawca może być zmuszony do przedstawienia w swojej ofercie pewnej ilości szczegółów dotyczących ruchu drogowego. Są to zazwyczaj informacje o liczbie pojazdów, które będą korzystać z drogi w ciągu jednej godziny, w tym o przewidywanym natężeniu ruchu.

Jak zorganizować przetarg na budowę dróg w Polsce?

Jak w przypadku każdego dużego projektu, przed złożeniem oferty wskazane jest posiadanie szczegółowego planu działania. Pomaga to zapewnić, że projekt zostanie ukończony zgodnie z harmonogramem i w ramach budżetu. Po pierwsze, należy ustalić strategię przetargową. Może to obejmować określenie powodu, dla którego projekt jest podejmowany, celów projektu i wartości społeczności.

Inne ważne dokumenty dla kompleksowego procesu przetargowego

Zaproszenie do składania ofert (ITT): Jest to formalny dokument wysyłany przez zamawiającego w celu zaproszenia zainteresowanych wykonawców do udziału w przetargu lub do składania ofert. Treść zaproszenia powinna być określona w zaproszeniu do składania ofert. Zaproszenie do składania ofert powinno określać następujące informacje:

 • Rodzaj przetargu (na przykład projekt i/lub budowa określonej drogi)
 • Dokładną lokalizację projektu.
 • Kryteria oceny ofert:
 • Kryteria oceny ofert to wytyczne, które pomagają wykonawcom porównać swoje oferty ze sobą, aby ocenić względne mocne i słabe strony każdej propozycji.
 • Kryteria mogą obejmować następujące elementy:
 • Szacowany koszt pracy.
 • Szacowany czas wymagany do wykonania pracy.
 • Szacunkowa jakość pracy.
 • Doświadczenie wykonawcy.

Wnioski

Chociaż metoda przetargowa oparta na zaproszeniu może być bardziej restrykcyjna niż przetarg otwarty, jest ona również bardziej dokładna i realistyczna. Przystępując do przetargu, wykonawca powinien złożyć ofertę zgodnie z kryteriami zaproszenia określonymi w zaproszeniu do składania ofert. Metoda przetargu z zaproszeniem jest najbardziej dokładną metodą wyboru wykonawcy i najbardziej realistyczną. Metoda przetargowa z zaproszeniem jest najbezpieczniejszą metodą przetargową. Istnieje wiele zalet stosowania tej metody przetargowej, w tym bezstronność, bezstronność i przejrzystość.

Rekomendowane artykuły