Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca – jak to działa?

Cudzoziemiec, który przybywa do Polski na pobyt stały lub czasowy powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie to gwarantuje mu dostęp do świadczeń medycznych na takich samych zasadach, jak obywatelom Polski. Warto wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje ubezpieczeń: publiczne i prywatne. Ubezpieczenie publiczne jest bezpłatne dla osób, które mają status uchodźcy lub są objęte programem repatriacji. Pozostałym cudzoziemcom przysługuje ono wtedy, gdy podpisali umowę o pracę lub są studentami w polskich uczelniach. Ubezpieczenie to obejmuje także małżonków i dzieci cudzoziemca oraz jego rodziców i rodzeństwo w przypadku, gdy pozostają oni na jego utrzymaniu.

Ubezpieczenie prywatne natomiast jest dobrowolne i można je wykupić niezależnie od statusu cudzoziemca. Jest ono droższe od publicznego, ale ma większy zakres świadczeń. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne można wykupić w każdej firmie ubezpieczeniowej.

Jak to działa?

  • Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca (https://bezpieczniewdroge.pl/ubezpieczenie-zdrowotne-dla-cudzoziemca-co-warto-wiedziec/) to ubezpieczenie, które chroni osobę przebywającą na terytorium Polski w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe dla wszystkich cudzoziemców przebywających na terytorium Polski.
  • Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca można kupić w każdej firmie ubezpieczeniowej. Wystarczy podać swoje dane osobowe oraz okres, na jaki chce się ubezpieczyć. Cena ubezpieczenia zależy od kilku czynników, takich jak: wiek, stan zdrowia, rodzaj wykonywanej pracy.
  • Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca ma szeroki zakres ochrony. Chroni ono między innymi koszty leczenia szpitalnego, leków, badań diagnostycznych oraz transportu medycznego.
  • Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca to gwarancja bezpiecznego i spokojnego pobytu w Polsce.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca – jak to się odbywa?

Warto pamiętać, że EKUZ nie jest wydawana automatycznie – aby ją otrzymać, należy zgłosić się do swojego ubezpieczyciela w kraju pochodzenia i poprosić o wydanie karty

Cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się o świadczenia zdrowotne w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, pod warunkiem posiadania odpowiedniego statusu prawnego. W celu ustalenia prawa do świadczeń cudzoziemiec musi zgłosić się do oddziału świadczeń rodzinnych lub stacji sanitarno-epidemiologicznej w swojej miejscowości i okazać dowód tożsamości oraz aktualny paszport. Następnie cudzoziemiec otrzyma skierowanie do oddziału komunikacyjnego wojewody, gdzie będzie musiał uzupełnić formularz A1.

Jak to funkcjonuje?

Cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski mogą korzystać z polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych na podstawie umowy o ubezpieczeniu zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowa taka jest zawierana na okres pobytu w Polsce i obejmuje całkowity koszt leczenia, w tym leczenie szpitalne, leki i rehabilitację. Aby uzyskać dostęp do świadczeń medycznych, cudzoziemiec musi posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub inny dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń medycznych w ramach polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Na czym polega?

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca to ubezpieczenie, które może być wykupione przez osoby niebędące obywatelami Polski. Jest ono przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia oraz hospitalizacji w polskich szpitalach. Ubezpieczenie to jest dobrowolne, jednak warto je wykupić, ponieważ gwarantuje ono dostęp do świadczeń medycznych na takich samych zasadach, jak obywatelom Polski.

Warto pamiętać, że EKUZ nie jest wydawana automatycznie – aby ją otrzymać, należy zgłosić się do swojego ubezpieczyciela w kraju pochodzenia i poprosić o wydanie karty

Aby wykupić ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca, należy skontaktować się z wybraną przez siebie firmą ubezpieczeniową. Warto porównać oferty kilku różnych firm, aby mieć pewność, że wybieramy najkorzystniejszą opcję. Pamiętajmy też o tym, że ubezpieczenie to musi być odpowiednio dopasowane do naszych potrzeb i możliwości finansowych.

Co warto wiedzieć?

Każdy cudzoziemiec przyjeżdżający do Polski musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Jest to wymóg prawny, który należy spełnić. Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca można kupić w każdej firmie ubezpieczeniowej. Warto jednak pamiętać, że nie każde ubezpieczenie jest takie samo i nie każde będzie odpowiednie dla naszych potrzeb. Przed zakupem ubezpieczenia warto więc dokładnie zapoznać się z ofertami poszczególnych firm i wybrać taką, która będzie dla nas najbardziej korzystna.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca powinno być dopasowane do jego potrzeb. Jeśli przyjeżdżamy do Polski na kilka miesięcy, to warto wybrać taki rodzaj ubezpieczenia, które będzie obejmowało tylko podstawowe usługi medyczne. Jeśli natomiast przyjeżdżamy na dłuższy okres czasu lub planujemy rodzić dziecko w Polsce, to warto wybrać bardziej rozbudowaną ofertę, która obejmie szerszy zakres usług medycznych. Należy pamiętać, że ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca jest obowiązkowe i należy je kupić przed przyjazdem do Polski. Nie ma możliwości, aby cudzoziemiec otrzymał refundację ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlatego też warto już na etapie planowania wizyty w Polsce zadbać o to, aby posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne.

Przewodnik po systemie


Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca jest obowiązkowe w przypadku pobytu na terytorium Polski. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenie to nie gwarantuje bezpłatnego leczenia – może ono jedynie pokryć koszty leczenia w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku. Aby móc skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, cudzoziemiec musi posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Warto pamiętać, że EKUZ nie jest wydawana automatycznie – aby ją otrzymać, należy zgłosić się do swojego ubezpieczyciela w kraju pochodzenia i poprosić o wydanie karty. Pamiętajmy też, że EKUZ ważna jest tylko przez okres 180 dni od daty wjazdu do Polski. Po upływie tego czasu cudzoziemiec musi się ubezpieczyć na terenie Polski.

Osoby przebywające na terytorium Polski mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy międzynarodowej lub porozumienia o współpracy. Warto jednak pamiętać, że aby móc skorzystać ze świadczeń, należy posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).